Rapporter

2021

Blir edtech Sveriges nya exportframgång?

Coronakrisen blixtbelyste hur viktig edtech-branschen är för utbildningssektorn när distansundervisningen ökade drastiskt 2020. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum visas att med omkring trettio års digitalisering på utbildningsområdet finns en jämförelsevis mogen hemmamarknad för edtech att verka på. Det finns även bred evidens för att digital teknik kan ge goda utbildningsresultat. Nu behövs ett närmare samarbete mellan forskning, praktik och marknad liksom stöd för innovationsupphandling och bättre fungerande kompetensförsörjning.

Så blir det nya omställningssystemet framgångsrikt – en västsvensk analys

Omvärldsfaktorer som digitalisering, automatisering och globalisering i kombination med den utmaning som den pågående pandemin utgör, skapar ett kraftigt förändringstryck på västsvenska företag och deras medarbetare.

2020

Slutrapport från undersökning om tjänstemobiler till lärare

Atea ville undersöka i vilken utsträckning lärare har tillgång till mobiltelefoner som tillhandahålls av arbetsgivaren och hur de, samt förvaltningsledningar, i allmänhet resonerar runt frågan om tjänstemobiler.

Behovsanalys förskola

Branschråd förskola i Göteborgsregionen har beställt en behovsanalys av förskolans kompetensförsörjning. En projektgrupp har under december 2019 till mars 2020 genomfört intervjuer, workshops samt en enkät för att samla material till denna behovsanalys.

E-sport i skolan. En förstudie

Hur arbetar man med e-sport i skolan, hur vanligt är det och hur seriösa är e-sportutbildningarna?

2019

Digital Education in the EU, Going from Knowledge to Competence

IoT i skolan – Integritet, säkerhet och juridik

Hur kan man arbeta med Internet of Things i skolan? Vad behöver man tänka på vad gäller integritet, säkerhet och juridik?

Standarder för datadrivna processer i skolan

Rapporten belyser den strategiska dataanvändningen och tillämpningen av
(nationella och internationella) standarder inom ett urval av skolans verksamhetsprocesser.

2018

Digitalisering för framtidens skola. Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever

Projektet, som drevs av IFOUS och RISE, syftade till att bidra med kunskap om fjärrundervisning som ett sätt att öka likvärdigheten och säkra undervisningskvaliteten för elever i Sverige, oavsett skolans geografiska läge.

Support study for a pilot project for the development of digital skills through internships

”This study analyses the supply of traineeships in digital in the EU and the potential role of the Digital Opportunity initiative (DOT) in fostering such traineeships.”  Jag medverkade i projektet med intervjuer och analyser.

Leda förändring

Detta är en del i Skolverkets kompetensutvecklingsmodul för att lära sig leda förändringsarbete. Skriven tillsammans med Annika Agélii Genlott.

2017