Tjänster

 • Utvärdering

  Hur vet man vilka effekter ett projekt haft eller att en kompetensutvecklingsinsats varit lyckosam? Har projektet verkligen uppnått sina mål? Hur kan vi genomföra bättre insatser nästa gång? Lärande utvärderingar, programutvärderingar och effektutvärderingar kan mäta direkt måluppfyllelse eller långsiktiga effekter. Utvärderingen behöver inte betyda kontroll och kritik. Education Analytics jobbar alltid nära uppdragsgivaren för att få bästa resultat och öka lärandet i organisationen. Genomlysningar skapar ökad förståelse inom organisationen och höjer medvetenheten om hur man behöver utvecklas för att nå en bättre måluppfyllelse.

 • FoU om digitalisering och lärande

  Vad säger forskningen om digitaliseringens effekter på elevernas lärande? Hur implementerar man en satsning med en dator till varje elev? Vad innebär ”adekvat digital kompetens”? Hur får man ut bäst effekt av digitaliseringssatsningar i skolan? Vad säger forskningen om att läsa texter på skärm eller på papper? Hur kan man omvandla forskningsresultat till skolutveckling? Många kommuner och myndigheter vänder sig till oss för att få hjälp att reda ut begreppen. Education Analytics ger inga orakelsvar, men i sokratiska samtal kan man ofta hitta en lösning.

 • Omvärldsbevakning

  Ska vi ta in artificiell intelligens (AI) i skolan? Vad är egentligen learning analytics och finns det några goda exempel att lära ifrån? Vad är det för skillnad mellan distansundervisning, fjärrundervisning, e-learning och blended learning? Vad är MOOC och flipped classroom? Education Analytics hjälper till att reda ut begreppen, visa på exempel från omvärlden och diskutera hur olika innovationer kan komma er verksamhet till nytta. Det sker i artiklar, böcker, föredrag eller rundabordssamtal.

 • Utredning

  Hur vanligt är det att lärare har tjänstemobiler? Varför ska de ha det? Vilka säkerhetsmässiga och integritetskänsliga risker finns det med att föra in internet of things (IoT) i skolan? Och vilken nytta kan man ha av det? Vi genomför skrivbordsutredningar (desk research), intervjuundersökningar och enkäter, statistiska bearbetningar och analyser. På sidan PUBLIKATIONER ser du exempel på rapporter vi tagit fram.